OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( dalej „OWS”) Z DNIA 1.04.2023 R.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 3. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 4. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 7. GWARANCJA
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. OSW skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców i stanowi integralną część każdego
  Zamówienia. W przypadku niezgodności postanowień OSW z przepisami powszechnie
  obowiązującymi, pierwszeństwo mają te przepisy.
  1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją OWS jest
  Sprzedawca (dalej też „Administrator”).
  1.3. Dane osobowe przetwarzane są w celach i zakresie wskazanym w „Polityce Prywatności”.
  1.4. Definicje:
  1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy.
  1.4.2. KLIENT – osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
  której ustawa przyznaje zdolność prawną (PRZEDSIĘBIORCA), uprawniona do
  reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z stosownym rejestrem, która zawarła lub zamierza
  zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  1.4.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr
  16, poz. 93 z późn. zm.).
  1.4.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
  1.4.5. PRODUKT – dostępna u Sprzedawcy rzecz ruchoma wyprodukowana przez Sprzedającego
  zgodnie z Specyfikacją Techniczną, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między
  Klientem a Sprzedawcą.
  1.4.6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA – projekt Produktu zawierający wymagania techniczne w
  zakresie jego konstrukcji i specyfikacji wykonawczej.
  1.4.7. SPRZEDAWCA – KOMMET SPÓŁKA CYWILNA Marzena,Marek,Maciej Kwiatkowscy
  , przedsiębiorcę, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
  NIP 113-00-28-204 oraz REGON 010515848 ul. Mydlarska 2 ,04-690 Warszawa, adres
  poczty elektronicznej e-mail:biuro@kommet.pl telefon: +48 602-172-735 .
  1.4.8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
  Klientem, a Sprzedawcą na podstawie złożonego Zamówienia i Oferty.
  1.4.9. OFERTA – sporządzona na podstawie Specyfikacji Technicznej wycena wykonania
  Produktu zawierająca w szczególności warunki cenowe oraz termin wykonania Produktu.
  1.4.10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą środków komunikacji
  elektronicznej lub formie pisemnej na podstawie otrzymanej od Sprzedającego Oferty,
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  2.1. Cena Produktu zawarta w Ofercie jest ceną netto podaną w złotych polskich do której należy
  doliczyć podatek 23% VAT, z poniższymi wyłączeniami.
  2.2. Cena Produktu nie zawiera kosztów ewentualnej dostawy.
  2.3. Cena Produktu jest wiążąca przez okres wskazany w Ofercie. Cena ta może ulegnie zmianie
  w przypadku wzrostu cen materiałów z których Produkt jest wykonywany.
  2.4. Celem otrzymania przez Klienta Oferty na Produkt, Klient zobowiązany jest dostarczyć
  Sprzedającemu Dokumentację Techniczną lub zlecić jej wykonanie Sprzedającemu.
  2.5. Dokumentacja Techniczna dostarczana przez Klienta winna być zgodna z prawem w tym
  nienaruszająca praw osób trzecich.
  2.6. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest: (1) dostarczenie Sprzedającemu
  Dokumentacji Technicznej albo zlecenie Sprzedającemu opracowanie Dokumentacji
  Technicznej, (2) otrzymanie od Sprzedającego Oferty opracowanej na podstawie
  Dokumentacji Technicznej, (3) przyjęcia Oferty przez Klienta i złożenie Zamówienia (4)
  opłacenia otrzymanej faktury VAT/ proformy – w formie zaliczki lub całej ceny zakupu (5)
  akceptacji OSW.
  2.7. Przyjęcie przez Klienta Oferty i złożenie Zamówienia oraz jego całościowe lub częściowe
  opłacenie zgodnie z warunkami Oferty oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży i akceptację
  OSW.
  2.8. Klient składa Zamówienie poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego
  Zamówienia na adres e-mail: podany w ofercie lub oryginału na adres korespondencyjny
  Sprzedawcy 04-690 Warszawa , ul. Mydlarska 2.
  2.9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co
  powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie
  do realizacji.
  2.10. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest przyjęcie przez Klienta Oferty, złożenie
  Zamówienia oraz dokonanie płatności za Produkt zgodnie z Ofertą i Zamówieniem a także
  akceptacja OSW.
  2.11. Umowa Sprzedaży zawierana jest wyłącznie na warunkach określony w OSW i Zamówieniu.
  Przy czym wyłączone jest stosowanie przez Klienta jakichkolwiek innych wzorów
  umownych niż OSW.
  2.12. Brak akceptacji przez Klienta OSW jest równoznaczne z odmową zawarcia Umowy
  Sprzedaży.
  2.13. Jakiekolwiek zmiany warunków Umowy Sprzedaży w zakresie OSW wymagają
  każdorazowo zgody Sprzedającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  2.14. Warunki zawarte w OSW mają pierwszeństwo zastosowania przed innymi warunkami w tym
  Umową Sprzedaży i Zamówieniem oraz innymi warunkami ustalanymi między stronami
  chyba że strony odmiennie postanowią w formie pisemnej.
 3. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  3.1. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest dokonanie przez kupującego płatności na
  podstawie otrzymanej faktury VAT lub proformy.
  3.2. Płatność może nastąpić przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
  3.3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy faktury w postaci elektronicznej za
  pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
  4.1. Klient zobowiązuje się odebrać zamówiony Produkt osobiście zgodnie z warunkami
  Zamówienia i Umowy Sprzedaży, z poniższymi zastrzeżeniami.
  4.2. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy Produktu za pośrednictwem przesyłki
  kurierskiej. Koszt przesyłki w takim przypadku doliczany jest do ceny Produktu i
  każdorazowo wskazywany w Zamówieniu.
  4.3. Sprzedający, zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku
  opóźnienia wynoszącego co najmniej 7 dni w płatności zgodnie z Zamówieniem oraz Ofertą
  lub opóźnienia w płatności części lub całości należnego wynagrodzenia. Przy czym
  odstąpienie o umowy nie wymaga wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do zapłaty.
  4.4. Sprzedający, zastrzega sobie możliwość odmowy wydania Produktu albo wstrzymania
  produkcji Produktu lub Produktów w przypadku braku płatności co najmniej za jedno
  Zamówieniem lub opóźnienie w płatności części lub całości należnego wynagrodzenia, do
  czasu uiszczenia całej umówionej ceny zakupu lub kwoty zaległości w raz z odsetkami
  ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty.
  4.5. Termin wydania lub dostawy Produktu każdorazowo określany jest w Ofercie i w Umowie
  Sprzedaży. Przy czym strony zgodnie postanawiają, iż Produkt zostanie wydany lub
  dostarczony nie później niż w terminie 7 dni od poinformowania Klienta przez Sprzedającego
  o gotowości do odbioru Produktu w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej, z
  zastrzeżeniem poniższych postanowień.
  4.6. Sprzedający zastrzega, iż termin wydania lub dostawy Produktu może ulec zmianie
  w przypadku nieterminowej dostawy materiału niezbędnego do wykonania Produktu,
  dostarczanego przez Klienta lub Kontrahenta u którego Sprzedający go zamówił. W takim
  przypadku Strony zgodnie ustalają, iż termin wydania lub dostawy Produktu zostaje
  przedłużony o czas, o jaki Klient lub Kontrahent lub dostawca Sprzedającego jest w
  opóźnieniu z dostarczeniem tego materiału.
  4.7. Klient, który nie odebrał w wyznaczonym terminie Produktu ponosi koszty składowania i
  przechowania produktu w wysokości 1% ceny Produktu za każdy dzień zwłoki, z
  zastrzeżeniem pkt 4.6.
  4.8. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Klienta odszkodowania w przypadku
  o którym mowa w pkt. 4.5 na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody.
  4.9. Klient każdorazowo odbierając Produkt zobowiązany jest podpisać protokół odbioru.
 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  5.1. Klient może zgłosić wszelkie niezgodności sprzedanego Produktu z dokumentacją
  techniczną i Zamówieniem w terminie 7 dni od odebrania Produktu.
  5.2. Reklamację można głosić w formie elektronicznej na adres poczty e-mail
  mkwiatkowski@kommet.pl albo pisemnie na adres 04-690 Warszawa, ul. Mydlarska 2
  5.3. Klient zobowiązuję się dostarczyć Produkt łącznie z reklamacją na swój koszt do siedziby
  Sprzedającego , chyba że Sprzedający postanowił inaczej.
  5.4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odrzucenia reklamacji w przypadku niedostarczenia
  mu przez Klienta reklamowanego Produktu, który jest niezbędny do jego oceny oraz
  odniesienia się do podniesionych przez Klienta zarzutów zawarty w reklamacji.
  5.5. W przypadku odrzucenia reklamacji Klient zobowiązuje się do odebrania Produktu na swój
  koszt.
  5.6. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na Reklamację w terminie 14 dni od
  jej otrzymania.
  5.7. Reklamacja rozpoznawana jest w zakresie wskazanych zarzutów.
  5.8. Zgłoszenie Reklamacji nie uprawnia Klienta do odmowy płatności lub wstrzymania się z
  płatnością umówionej ceny zakupu do dnia rozpatrzenia reklamacji.
 6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  6.1. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem będącym
  Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z
  tytułu Umowy Sprzedaży.
  6.2. Strony zgodnie postanowiły, iż przepisy dotyczące rękojmi w zakresie obowiązującym na
  podstawie art. 558 k.c. zostały wyłączone w stosunku do zawieranych przez Przedsiębiorców
  Umów Sprzedaży.
  6.3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przechodzą na Klienta będącego
  Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej
  utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności
  za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałego od przyjęcia przez Klienta.
  6.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem Dostawcy Klient będący
  Przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
  przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
  uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
  ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6.5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, bez
  względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego
  roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz
  kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w
  stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w
  momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 7. GWARANCJA
  7.1. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest ograniczona w
  czasie do 12 miesięcy o dnia wydania Produktu, z zastrzeżeniem pkt 7.2 poniżej.
  7.2. Sprzedający zastrzega iż w przypadku gdy materiał z którego został wykonany Produkt
  posiada krótszą gwarancję Producenta, gwarancja o której mowa w pkt 7.1. obowiązuje nie
  dłużej niż gwarancja udzielona przez Producenta na ten materiał.
  7.3. Sprzedający nie ma obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z Gwarancji poza
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7.4. Sprzedający nie odpowiada za wady lub szkody po wydaniu Produktu powstałe wskutek
  niewłaściwego załadunku, rozładunku, składowania, przechowywania, przemieszczana lub
  użytkowania Produktu.
  7.5. Sprzedający nie odpowiada za przydatność Produktu do przeznaczenia przewidzianego przez
  Klienta, niezależnie od tego, czy Sprzedający wiedział lub mógł wiedzieć o tym
  przeznaczeniu.
  7.6. Gwarancja wygasa w przypadku:
  7.6.1. odbioru przez Klienta Produktu z materiału powierzonego przez Klienta, bez jego zbadania
  lub naruszenia innych obowiązków wskazanych w OWS;
  7.6.2. wykonywania przez Klienta napraw, zmian lub przeróbek Produktu we własnym zakresie lub
  zlecanie ich do wykonywania osobom trzecim innym niż Sprzedający;
  7.6.3. montażu, używania lub eksploatacji Produktu niezgodnie z jego normalnym przeznaczeniem,
  zasadami wiedzy technicznej lub specyfikacją techniczną;
  7.6.4. zgłoszenia Reklamacji po upływie terminów lub z naruszeniem zasad wskazanych OWS.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  8.1. Umowy Sprzedaży zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  8.2. W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego
  (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
  dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); RODO oraz inne właściwe
  przepisy prawa polskiego.
  8.3. Klient nie może rozwiązać umowy po zawarciu Umowy Sprzedaży oraz po przystąpieniu
  Sprzedającego do realizacji Zamówienia, chyba że Strony postanowiły inaczej .
  8.4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będą w pierwszej kolejności
  rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.
  8.5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie Przedsiębiorcą
  zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  8.6. Każda zmiana Umowy Sprzedaży, Zamówienia czy też Oferty wymaga formy pisemnej pod
  rygorem nieważności.
  8.7. OSW wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.kommet.pl

PolandEnglish